• +48 884 800 482
  • biuro@kbpz.pl

17

maj,2022

Zastanawiasz się ile komornik może zabrać z Twojej pensji w 2022 roku? Poniżej publikujemy informację o kwocie wolnej od zajęcia komorniczego w 2022 roku oraz informację ile komornik sądowy może ściągnąć z konta bankowego. Po lekturze naszego artykułu dowiesz się również ile komornik może zabrać z pensji na umowę o pracę, a ile z emerytury lub renty. 

Kwota wolna od zajęcia w 2020 roku

Kwota wolna od zajęcia to inaczej kwota, która nie może podlegać egzekucji komorniczej. Innymi słowy są to środki, które nie mogą zostać pobrane przez komornika sądowego w trakcie trwającego postępowania egzekucyjnego. Ważne! Kwota, o której piszemy musi pochodzić z otrzymanego przez Dłużnika wynagrodzenia tj. jeżeli zaoszczędziliśmy na rachunku bankowym określoną kwotę, to taką kwotę komornik zgodnie z prawem może ściągnąć. Ile zatem wynosi kwota wolna od zajęcia? Kwota wolna od zajęcia komorniczego w 2020 roku wynosi 1 920,00 złotych. Zgodnie z prawem, kwota wolna od zajęcia komorniczego to kwota wynosząca 75% minimalnego, miesięcznego wynagrodzenia za pracę.

Możemy zatem przyjąć, iż jeżeli Twoje wynagrodzenie przelewane jest na rachunek bankowy to komornik ma prawo zająć Ci wszystko co jest powyżej kwoty wolnej od egzekucji tj. kwoty ok. 2 363,56 zł. Posługując się przykładem, jeżeli na Twoim koncie zgromadziłeś kwotę 2 200,00 złotych to komornik co do zasady nie może pobrać z niego ani złotówki.  Zgodnie z prawem wszystkim dłużnikom niealimentacyjnym komornik jest zobowiązany pozostawić kwotę do dyspozycji wynoszącą 3 100,00 złotych brutto, co w przeliczeniu wynosi 2 363,56 netto miesięcznie. Wszystko co stanowi kwotę przewyższającą kwotę wolną od zajęcia zostanie zablokowane na rachunku bankowym i przekazane do dyspozycji komornika sądowego. 

Dłużnicy zarabiający powyżej kwoty minimalnej mogą mieć zajęte z pensji: 

50% miesięcznego wynagrodzenia za pracę w przypadku dłużników niealimentacyjnych; 

60% miesięcznego wynagrodzenia za pracę w przypadku dłużników alimentacyjnych. 

Pamiętaj, że jeżeli zarabiasz kwotę wyższą od kwoty minimalnej tj. kwoty 3 100,00 zł brutto komornik w dalszym ciągu jest zobowiązany pozostawić Ci równowartość płacy minimalnej. 

Jak wyliczyć zajęcie komornicze? 

Jak zostało wspomniane powyżej, jeżeli zarabiasz kwotę wynoszącą 2 363,56 zł tj. płacę minimalną to komornik nie będzie uprawniony do zabrania Ci nawet złotówki. To ograniczenie nie dotyczy dłużników alimentacyjnych, bowiem w ich przypadku komornik będzie uprawniony do zabrania 60% minimalnego wynagrodzenia. 

W sytuacji gdy Twoje wynagrodzenie jest wyższe niż minimalne, jednak nie przekracza dwukrotności pensji minimalnej, czyli kwoty 4 727,12 zł netto to w przypadku prowadzenia egzekucji z wynagrodzenia za pracę komornik każdorazowo będzie zobowiązany pozostawić Ci kwotę 2 363,56 zł netto do wypłaty. W takiej sytuacji nieważne jest czy zarabiasz 2 000,00 zł czy 3 000,00 zł – pracodawca wynosi Ci wówczas co miesiąc kwotę 2 363,56 zł 

Jeżeli zarabiasz jednak kwotę przewyższającą kwotę 4 727,12 złotych netto to Twój pracodawca będzie zmuszony przelać co miesiąc komornikowi kwotę równą 50% Twojego wynagrodzenia

W przypadku dłużników alimentacyjnych powyższe ograniczenia nie występują. W tej sytuacji komornik będzie uprawniony do pobrania 60% wynagrodzenia bez ograniczania się do wysokości minimalnego wynagrodzenia Zgodnie z prawem dłużnik alimentacyjny jest pozbawiony prawa do zachowania 100% minimalnego wynagrodzenia za pracę tj. kwoty ok. 2 363,56 zł  

Kwota wolna od zajęcia, a umowa zlecenie 

Zgodnie z nowymi przepisami tj, obowiązującymi od 1 stycznia 2019 roku w przypadku otrzymywania świadczeń powtarzających się, jeżeli ich celem jest zapewnienie utrzymania lub jeżeli są jedynym źródłem utrzymania dłużnika, stosuje się do nich przepisy dotyczące potrąceń za wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę. Innymi słowy, do dłużników otrzymujących wynagrodzenie na podstawie umowy zlecenia również stosuje się opisane powyżej zasady dotyczące pozostawienia przez komornika kwoty równej minimalnego wynagrodzeniu za pracę. Do 1 stycznia 2019 r. komornik sądowy był uprawniony do zajęcia całego wynagrodzenia! 

Istotnym jest jednak, iż dłużnik chcący skorzystać z uprawnienia jakie niesie nowa ustawa musi udowodnić, że wynagrodzenie otrzymywane z umowy zlecenia jest jedynym źródłem jego utrzymania, Pamiętaj, że jeżeli nie dopełnisz tego obowiązku komornik sądowy będzie uprawniony do zajęcia całego Twojego wynagrodzenia. 

Kwota wolna od zajęcia, a umowa o dzieło

W przypadku umowy o dzieło nie występują ograniczenia, które są związane z zatrudnieniem w oparciu o umowę o pracę lub umowę zlecenie. W przypadku jeżeli otrzymujesz wynagrodzenie na podstawie umowy o dzieło komornik sądowy może zabrać całe Twoje wynagrodzenie. 

Kwota wolna od zajęcia, a emerytura 

Jeżeli otrzymujesz emeryturę to zgodnie z przepisami komornik sądowy jest uprawniony do ściągnięcia, tak jak w przypadku umowy o pracę do 75% minimalnej emerytury. Zatem, zgodnie z obowiązującym prawem komornik sądowy nie może zająć całej kwoty emerytury czy renty, może jednak zmniejszyć otrzymywane przez Ciebie świadczenie. Dokonując zajęcia, komornik sądowy zawsze musi pozostawić na koncie dłużnika kwotę wolną od potrąceń, czyli niezbędne minimum, które pozwoli mu w miarę normalnie egzystować i spełniać podstawowe potrzeby życiowe.

Kwoty emerytur i rent wolne od potrąceń i egzekucji wynoszą do 1 marca 2020 r.:
– 825,00 zł – w przypadku sum egzekwowanych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne (wraz z kosztami i opłatami),
– 660,00 zł – w przypadku potrącania kwot nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczeń społecznych, funduszu alimentacyjnego, pomocy społecznej,
– 500,00 zł – w przypadku sum egzekwowanych na pokrycie należności alimentacyjnych,
– 200,00 zł – w przypadku potrącania należności z tytułu odpłatności za pobyt osób uprawnionych do świadczeń w domach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo–leczniczych lub zakładach pielęgnacyjno–opiekuńczych.

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania lub potrzebujesz pomocy z ustaleniem ile komornik sądowy może pobrać z Twojego wynagrodzenia zadzwoń lub napisz:

→ (22) 122 83 34

→ kancelaria [małpka] kbpz.pl