• +48 884 800 482
 • biuro@kbpz.pl

19

maj,2022

Niewątpliwie, upadłość konsumencka jest skutecznym sposobem na wyjście z długów oraz szansą na ,,nowe życie’’ bez zobowiązań finansowych. Natomiast należy pamiętać, iż cała procedura  upadłościowa posiada również wady. Chcielibyśmy rozwiać wszystkie Państwa wątpliwości dlatego poniżej prezentujemy zalety oraz wady upadłości konsumenckiej.

Do zalet możemy zaliczyć:

 • Zawieszenie postępowania sądowego oraz egzekucyjnego – wszelkie postępowania sądowe oraz egzekucje komornicze zostają umorzone z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej.
 • Zawieszenie działań firm windykacyjnych – upadły nie musi się  już obawiać działań firm windykacyjnych. Działania firm windykacyjnych ustają z momentem wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej.
 • Oddłużenie – upadły zostaje oddłużony z chwilą wydania postanowienia o umorzeniu zobowiązań. Zobowiązania upadłego, które objęte były postępowaniem upadłościowym nie będą już egzekwowane przez wierzycieli.
 • Rozłożenie części zobowiązań na dogodne raty – ustalając plan spłaty wierzycieli, sąd bierze pod uwagę możliwości zarobkowe upadłego, konieczność utrzymania upadłego oraz osób pozostających na jego utrzymaniu, biorąc pod uwagę również ich potrzeby mieszkaniowe. Jeżeli upadły będzie prawidłowo wykonywał ustalony plan spłaty, może liczyć na oddłużenie, czyli umorzenie części lub całości zobowiązań. Możliwe jest również całkowite oddłużenie bez ustalania planu spłaty, natomiast dotyczy to jedynie wyjątkowych sytuacji.
 • Zatrzymanie rosnących odsetek – od dnia ogłoszenia upadłości konsumenckiej wierzyciele nie mają możliwości dalszego naliczania odsetek od niezapłaconych należności, co powoduje, iż dług dalej nie wzrasta.
 • Wykreślenie z rejestru dłużników – z momentem umorzenia niespłaconych należności upadłego konsumenta sąd rejestrowy z urzędu wykreśla osobę upadłego z rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzoną przez Krajowy Rejestr Sądowy.
 • Brak konieczności posiadania majątku – nawet jeżeli dłużnik nie posiada jakiegokolwiek majątku może ogłosić upadłość konsumencką.
 • Spokój i komfort psychiczny – po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej upadłego w kontaktach z wierzycielami reprezentuje syndyk, co niewątpliwie wpływa to bardzo na komfort psychiczny upadłego. Przede wszystkim upadły nie jest nachodzony przez komorników oraz windykatorów. Upadły po zakończeniu postępowania upadłościowego ma szansę na wyjście z pętli zadłużenia i może spokojnie odbudowywać swój budżet.

Wady upadłości konsumenckiej:

 • Utrata majątku – jest to niewątpliwie największy minus oddłużania. Syndyk, aby zaspokoić wierzycieli spienięży cały majątek dłużnika. Osoby posiadające ruchomości oraz nieruchomości muszą być przygotowane na ich utratę.
 • Zajęcie dochodów upadłego – dochody dłużnika w części podlegającej zajęciu wchodzą w skład masy upadłości, co wiąże się z tym, iż będą one rozdysponowane przez syndyka.
 • Długotrwała jak również złożona procedura upadłości konsumenckiej – należy być przygotowanym, iż w niektórych przypadkach proces upadłości konsumenckiej może trwać nawet klika lat.
 • Brak możliwości zaciągnięcia kredytu – osoba, której została ogłoszona upadłość konsumencka przez cały okres spłaty zobowiązań nie może zaciągać nowych zobowiązań.
 • Majątek wspólny małżonków wchodzi do masy upadłości- jeżeli małżonkowie pozostają w ustroju wspólności majątkowej, cały majątek wspólny małżonków wchodzi do masy upadłości, a małżonek dłużnika może dochodzić swojego udziału w majątku wspólnym w ramach postępowania upadłościowego jako jeden z wierzycieli.
 • Nie wszystkie zobowiązania podlegają umorzeniu – należy pamiętać iż umorzeniu nie podlegają zobowiązania o charakterze alimentacyjnym, zobowiązania wynikające z rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci, zobowiązania do zapłaty orzeczonych przez sąd kar grzywny, a także do wykonania obowiązku naprawienia szkody oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, zobowiązania do zapłaty nawiązki lub świadczenia pieniężnego orzeczonych przez sąd jako środek karny lub środek związany z poddaniem sprawcy próbie, jak również zobowiązania do naprawienia szkody wynikającej z przestępstwa lub wykroczenia stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem oraz zobowiązania, których upadły umyślnie nie ujawnił, jeżeli wierzyciel nie brał udziału w postępowaniu.